Recent News
Most Popular

Namdroling Monastery donated to PM Cares Fund to combat COVID-19

Date: April 16, 2020 05:57 PM

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་དྲིན་དང་། ཡི་རང་། ཆིག་སྒྲིལ་བཅས་མཚོན་བྱེད་དུ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྤྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།

ད་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྣམ་གླིང་དབུ་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་རྨུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཡེ་དི་ཡུ་རབ་པ་ B.S. Yediyurappa མཆོག་གི་ཕྱག་ལ་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་བཙུགས་པའི་ཉམས་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ཕུལ་ཡོད།

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ, ನಾಮ್‌ಡ್ರೊಲಿಂಗ್ ಮಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಘವು 2 ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀಡಿತು.

ಇಂದು 15/4/20 ರಂದು ಚೊಗ್ಟ್ರುಲ್ ಮುಗ್ಸಾಂಗ್ ಕುಚೆನ್ ರಿಂಪೋಚೆನ್, ನಾಮಡ್ರೊಲಿಂಗ್ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯೆದುರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

As a gesture of gratitude, appreciation and solidarity to the Government of Great Mother India, the entire sangha of Namdroling Monastery offered a small amount (Rs. 1 Million) of donation to the Karnataka State on 2nd April, 2020, to combat the crisis of Covid-19 pandemic.

Today, on 15.04.2020, Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche, the Chief of Namdroling Monastery, handed over the cheque of Rs. 10,00,000/- (1 Million) to Shri. B.S Yediyurappa, the Hon’ble Chief Minister of Karnataka, as a donation to the Prime Minister Cares Fund.

為對偉大母親印度政府表達謝意、感激與團結一心,南卓林寺整個僧團於2020年4月2日捐出微薄金額(一百萬印度盧比)給予卡納塔克邦作為抵抗新冠病毒大流行危機之用。

今天2020年4月15日,南卓林寺住持穆松古千仁波切將一百萬印度盧比支票交給尊敬的卡納塔克邦首席部長Shri. B.S Yediyurappa,作為給予總理關懷基金之捐款。