Recent News
Most Popular

Namdroling Monastery donated the Government of Karnataka State to combat COVID-19

Date: April 06, 2020 02:06 PM

སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡེ་དང་དེའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ད་ལམ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་རྣམ་གླིང་འདུས་སྤྱི་ནས་དཔུང་སྟོབས་མཉམ་གཤིབ་མཚོན་བྱེད་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའོ།།

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ನಾಮಡ್ರೊಲಿಂಗ್ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾಮ್‌ಡ್ರೊಲಿಂಗ್ ಮಠ ಗೋಲ್ಡೆನ್ ಟೆಮ್ಪಲ್ ಬೈಲಕುಪ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಘವು ಕೋವಿಡ್ 19 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Generally, Indian Government has always been so grateful. Particularly, the State Government of Karnataka State and it’s people have been extremely grateful to us since the establishment of Namdroling Monastery. Therefore, as a gesture of gratitude, the entire sangha of Namdroling Monastery, (the golden temple Bylakuppe) offered a small amount of donation as a support to Karnataka State to combat Covid-19.

一直以來印度政府都非常關切愛護,特別是卡納塔克邦政府及其民眾,在南卓林寺建成以來對我們有極大的恩德。因此為表感激之情,整個南卓林寺僧團供獻出少量捐款給卡納塔克邦,作為抵抗新冠狀病毒疫情之用。